Verplichte certificering uitzendbureaus 2025

Gepubliceerd op 3 augustus 2022 om 17:40

Op 5 juli 2022 heeft minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de kamer gestuurd waarin ze een voorstel doet voor een verplichte certificering voor detacherings- en uitzendbureaus.

Deze certificering wordt voorgesteld omdat er helaas een aantal onbetrouwbare partijen in de markt te vinden zijn die de branche in een kwaad daglicht stellen. De laatste tijd is dit veel in het nieuws geweest.

De belangrijkste doelstelling van deze certificering is om ter beschikking gestelde medewerkers te beschermen. Daarnaast wil het kabinet de markt voor uitzend- en detacheringsbureaus eerlijk en transparant maken, waardoor er geen voordelen kunnen ontstaan door het niet volgen van de regels.

Voor wie geldt deze certificeringsplicht?

De kern van het verplichte certificeringsstelsel is dat:

 1. Iedere organisatie die arbeidskrachten wil uitlenen zich moet laten certificeren.
 2. Alle ondernemingen die medewerkers willen inlenen, dat alleen mogen doen via partijen die gecertificeerd zijn. Ook in het geval van doorleensituaties.

Deze certificeringsplicht zal gaan gelden voor alle ondernemingen die onder de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) vallen. Hiermee worden ook ondernemingen die maar in beperkte mate medewerkers ter beschikking stellen verplicht zich te laten certificeren. De VNO-NCW, LTO Nederland en MKB Nederland hebben hier hun zorgen over geuit, maar het kabinet is wel van plan deze definitie aan te houden.

SNA-keurmerk als basis

Aan de basis van de certificeringsplicht liggen de al bestaande eisen vanuit het SNA-keurmerk. Waaronder juiste afdracht loonheffingen en omzetbelasting, wettelijk minimumloon en vakantiebijslag en controle op het mogen werken in Nederland. Het SNA-keurmerk zal komen te vervallen en vervangen worden door het nieuwe verplichte certificaat. Of de SNA een rol blijft spelen in deze certificering is nog niet bekend.

Wat houdt de verplichte certificering voor uitzendbureaus in?

De eisen van het SNA-keurmerk worden aangevuld met de volgende verplichtingen:

 • Een bankgarantie van € 100.000,-.
  Deze garantie moet voorkomen dat organisaties zichzelf failliet verklaren waardoor achterstallige lonen of boetes niet meer betaald worden. Om startende uitleners te sparen zal in de eerste 6 maanden een bankgarantie van € 50.000,- worden gevraagd. Na 6 maanden wordt het bedrag verhoogd naar € 100.000,-.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  Deze VOG moet worden aangevraagd voor het verkrijgen van het certificaat én bij bestuurswisselingen. Op deze manier wordt voorkomen dat bestuurders van een organisatie die relevante strafbare feiten hebben gepleegd een uitzend- of detacheringsbureau kunnen beginnen.
 • Betalen van het juiste loon op basis van de loonverhoudingsnorm.
  Met andere woorden, uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers in dienst bij de opdrachtgever met dezelfde functie. In uiterste gevallen kan er een controle op de werkplek plaatsvinden waarbij gekeken wordt of de functie die de medewerker uitvoert overeen komt met de doorgegeven informatie.
 • Bieden van een veilige werkplek.
  Het is nu al verplicht om informatie over veiligheid op de werkplek aan medewerkers door te geven voordat ze starten met de werkzaamheden. Deze verplichting voor uitleners zal per 1 januari 2025 ook daadwerkelijk gecontroleerd worden.
 • Aanbieden van passende huisvesting.
  Wanneer je woonruimte aanbiedt aan je medewerkers moet deze voldoen aan dezelfde eisen die van toepassing zijn op het inhouden van wettelijk minimumloon. Zo moet de woning worden aangeboden door een woningcorporatie of een gecertificeerde verhuurder. Wanneer de uitlener ook de verhuurder is, moet deze een SNF-certificering hebben.
 • Controle op aansluiting bij een pensioen.
  Er wordt op dit moment onderzocht hoe deze controle vorm gaat krijgen. De basis is dat medewerkers worden aangesloten bij de juiste pensioenuitvoerders.

Beperking van inlenersaansprakelijkheid

Ook in het nieuwe stelsel is het mogelijk om de fiscale inleneraansprakelijkheid te beschermen door gebruik te maken van een g-rekening en te werken met een gecertificeerd uitzend- of detacheringsbureau. De bestaande regeling wordt wel op 2 onderdelen aangepast, namelijk:

 • Het stortingspercentage op de g-rekening wordt verhoogd van 25% naar 35% van de factuursom.
 • Inleners die niet storten op een g-rekening kunnen gemakkelijker aansprakelijk worden gesteld door de Belastingdienst. De inlener kan namelijk voor de 35% van de loonsom aansprakelijk worden gesteld, of voor het verschil tussen het gestorte bedrag en 35%.

Wat zegt de ABU hierover?

De ABU is positief over het reguleren van de branche, zodat op die manier kwaliteit beloond wordt. Dat blijkt ook uit eerdere voorstellen waarvan een deel is opgenomen in deze nieuwe certificering.

Wel vinden ze het belangrijk dat de beoordeling beheersbaar en betaalbaar blijft en dat controle van de juiste loonverhoudingsnorm alleen bij uitzondering wordt ingezet.

Ook heeft de ABU aangegeven dat ondernemingen waarvan de loonsom van ter beschikking gestelde arbeidskrachten minder dan 10% is worden uitgezonderd van de waarborgsom van € 100.000,-. Daarnaast willen zij dat deze waarborgsom komt te vervallen nadat een organisatie 4 jaar aaneengesloten gecertificeerd is.

Wat betekent dit voor je samenwerking met Match Support en PRO HRM?

Bij Match Support en PRO HRM staat kwaliteit voorop, in alles wat we doen. We staan er dan ook zeker achter dat er uitgebreidere en bredere kaders worden gesteld aan de branche zodat je verzekerd bent van kwaliteit en kwaadwillende partijen geweerd worden. We vinden het wel belangrijk dat de situatie werkbaar, betaalbaar en controleerbaar blijft. Net als alle andere certificeringen en keurmerken die we behaald hebben, zullen we ook voldoen aan de eisen voor deze nieuwe certificering. Zo hebt u daar als opdrachtgever geen omkijken naar en kunnen we u kwaliteit garanderen.

Certificeringsplicht nog niet definitief

Het is belangrijk hierbij te vermelden dat deze certificeringsplicht nog niet definitief is. De verwachting is dat de nieuwe wetgeving in 2023 wordt aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Vervolgens zal 2024 gelden als overgangsjaar gelden waar uitzend- en detacheringsbureaus gecontroleerd en gecertificeerd worden.

Wanneer de certificering definitief wordt en duidelijk is welke eisen daarbij worden gesteld brengen we je hier uiteraard van op de hoogte.

Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op info@matchsupport.eu

 

 

 

Team Match Support en Team Pro HRM

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.